ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Wanida Blog และ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม สวัสดีค่ะ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

       

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

       
วัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงานa
การบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    - มีความคิดสร้างสรรค์
                    - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่นแหล่งเรียนรู้

          1. ห้องสมุด
          2. อินเตอร์เน็ต
          3. เอกสารประกอบการสอน
          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6. ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล

                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E                 

18 ความคิดเห็น:

 1. ของวาหัวบล็อกสวยแต่ควรปรับตัวอักษรหน่อย เนื้อหาครบ วิดีโอรูปภาพครบ เนื้อหาแน่นมา ตัวหนังสือสีสันสวยงาม พื้นหลังน่ารัก โดยรวมน่ารักมากเค้าชอบ ชอบมาก

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกออกแบบสวย สีสันสดใส ตัวหนังสือใหญ่ ชัดเจน น่าสนใจ ส่วนของเนื้อหา สีสันสดใส มีของตกแต่งดูไม่เบื่อง่าย น่าอ่าน ด้านข้าง ตกแต่งได้สวย ครบถ้วน โดยรวม สวยมากๆ ^^

  ตอบลบ
 3. หัวบล๊อกสวนมากค่ะ พื้นหลังวิวสวยมากค่ะ อยากได้แบบนี้มั่งจัง ดาวตกอ่ะค่ะ ตัวหนังสื่ออ่านง่ายดีนะค่ะ เนื้อหาก้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากค่ะ โดยรวมดูดีค่ะ

  ตอบลบ
 4. ในส่วนของหัวบล็อกดูลงตัวมากคะ เข้ากันดี ใส่วนของเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดีมีสีสันสวยงามสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ส่วนคลิปวีดีโอก็เข้ากับเนื้อหาคะโดยรวมถือว่าดีคะ และก็ขอให้ทำดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีจร้า นางสาววนิดา ศิริเขตร หัวบล็อกออกแบบได้สวยงามมาก สีสันสดใส เนื้อหาของบทเรียนครบถ้วนและสมบรูณ์ ดูน่าสนใจ ควรปรับปรุงของขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่กว่า มีการขันของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ สรุปโดยรวมของบล็อกนี้ดูน่าสยใจเลยที่เดยว

  ตอบลบ
 6. สวัสดีจ๊ะ ออกแบบหัวบล็อกสวยมาก ใช้พื้นหลังสีสบายๆแต่มีลูกเล่นทำให้ตัวหนังสือเด่น อ่านง่าย เนื้อหาไม่เยอะมาก และก้อน่าสนใจ แต่บางทีเวลาดูนานๆ แล้วเหมือนว่ามันตาลายไป อย่างอื่นสวยมาก เช่น ปฏิทิน นาฬิกา ที่สำคัญตัวหนังสือ โดยรวมดีมากจ้า

  ตอบลบ
 7. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 8. สวัดดีค่ะคุณวาๆ เริ่มจากหัวบล็อกนะค่ะหัวบล็อกสวยมาก ที่ชอบคือตัวหนังสือที่ออกแบบได้สวยงามมากสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ส่วนเนื้อหามีสีสันที่สวยงาม ตัวหนังสือมีขนาดที่พอดีน่าอ่าน ส่วนของเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี
  ส่วนเนื้อหาด้านข้างหน้าจะเพิ่ม วิดีโอ และภาพให้มากกว่านี้ ส่วนร่วมบล็กนี้สวยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะ ดิฉันได้รับปรุงและแก้ไขบางส่วนที่ทุกๆท่านได้ติชมแล้ว หากตรงไหนยังไม่สมบูรณ์พอ แนะนำมาได้นะค่ะแล้วดิฉันจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดค่ะ ,, ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกเด่นมาก มีการออกแบบหัวบล็อกได้ดี เนื่อหา รูปภาพ VDO มีเยอะน่าศึกษาคันคว้า มีสีสีนหลายหลายดูแร้วไม่น่าเบื่อ อ่านแล้วสบายตา สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ ขอให้วาออกแบบผลงานให้ดีๆ อย่างตลอกไปนะ

  ตอบลบ
 11. สวัสดี "วา" จากการที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ สีสันดูแล้วสดใสมาก เนื้อหาครบสมบูรณืค่ะ อ่านง่าย สีสันหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมากค่ะ มีวีดีโอในส่วนของความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาอีกด้วย เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำ สรุปแล้วทำออกมาได้มากค่ะ

  ตอบลบ
 12. สวัสดีจร้าเพื่อนวาจากที่เราได้เข้ามาดูบล็อกของเธอนะ เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยวาออกแบบหัวบล็อกได้สวยดีมากเลยไม่ค่อยเหมือนใคร ส่วนภาพพื้นหลังและรูปภาพตกแต่งก็สวยสบายตา ร่วมถึงสีตัวอักษรและขนาดตัวอักษรร่วมๆแล้วดูดีจร้า

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะ วาวา เริ่มจากหัวบล็อกก่อนนะค่ะ หัวบล็อกสวยค่ะ มีการตกแต่งหัวบล็อกได้ดี มีสีสันที่สวย เนื้อหานะค่ะ มีเนื้อหาครบค่ะ ตัวหนังสือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป มีสีสันที่ชวนน่าอ่าน การตกแต่งนะค่ะ สวยค่ะ วีดิโอและรูปภาพมีเนื้อหาที่เข้ากับเนื้อหาในบล็อกค่ะ พื้นหลังนะค่ะ สวยมากค่ะ ดูแล้วสบายตา มีสีสันที่หวานไม่ลายตาค่ะ

  ตอบลบ
 14. ดีครับวาวา การออกแบบบล๊อกและหัวบล๊อกทำได้สวยนะ เนื้อหาตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตาครับ สื่อวีดีโอตรงกับเนื้อหาดีครับ องค์ประกอบรอบข้างก็สวย แต่ส่วนท้ายบล๊อกวายังไม่เท่ากันนะ แต่ดูรวมๆแล้วก็สวยดีครับน่าศึกษาดี :')

  ตอบลบ
 15. สวัสดีคะ! เริ่มตั้งแต่หัวบล็อกเลยนะคะ การใช้ตัวหนังสือเล็กใหญ่โอเคเลยคะ แค่อยากให้เด่นอีกสักนิดนึง ในส่วนของเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์คะ การไล่สีสวยงาม ตัวหนังสือเด่นชัดโอเคแล้ว โดยรวมดูแล้วเป็นแบบเรียบ ๆ แต่เก๋ไปอีกแบบ

  ตอบลบ
 16. ก็ขอสวัสดีน่ะคับผม จากการได้ดูเเล้วน่ะคับ ส่วนของหัวบล็อกออกเเบบได้ดีมากเลยอ่ะคับ เเถบด้านข้างนั้นก็ดูสวยงามเหมาะสมกันดี เนื้อหาวีดีโอก็ตรงกันกับหัวเรื่องน่ะคับ ตัวอักษรใช้ได้เลยคับสีที่ใช้ให้กับตัวอักษรก็เหมาะสมกันดีคับ Theme ก็สวยน่ะคับ จากการที่ได้สังเกตเเล้ว เอาไปเลย 9 เต็ม 10 คับ

  ตอบลบ
 17. จากที่ดูมา เริ่มจากหัวบล็อกก่อนแล้วกันนะค่ะหัวบล็อกสวยดีดูแล้วสบายตาตกแต่งได้สวยงามมากจัดวางได้เป็นอย่างดี
  ตัวหังสืออ่านง่าย เนื้อหาครบถ้วนมีการตกแต่งด้วยสีที่สวยงามและตัวขั้นข้อความที่สบายตาจัดวางเนื้อหาได้สวยมีการเว้นวรรคได้ถูกต้องมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วยจัดวางตามลำดับได้เหมาะสม

  ตอบลบ